ବାଷ୍ପ ଆଇରନ୍ |

  • Steam Iron ETA-76A5

    ବାଷ୍ପ ଆଇରନ୍ ETA-76A5 |

    ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ AC 220V-240V ରେଟେଡ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି 50HZ / 60HZ ଶକ୍ତି 1690W-2010W ଉତ୍ପାଦ ଓଜନ 1.075KG ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲଗ୍ ପ୍ରକାର OEM EU , US , UK , AU ପାୱାର୍ କର୍ଡ 1.8 ମି 1.96 ମି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ 1. ସାମଗ୍ରୀ: ଟେଫଲନ୍ ସୋଲେପ୍ଲେଟ୍ | + ABS / ସେରାମିକ୍ 2. ରଙ୍ଗ: ନୀଳ; ବାଇଗଣୀ + ...